address*news*about*links*how do we look*what I dislike*poetry
engravings*mail-art*sculptures*stencil and graffiti*home*films*paintings*photo
drawings*objects to take pictures with*people


Every object has its own sound.

Simultaneous with the Mail Art exhibitions "Shadow" and "All About Snake Alcazar", we open a new chapter which is dedicated to those who want to create a sound of the "Shadow" and/or "Snake Alcazar", or about any other objects that interests you. You can also create sounds (compositions) about the objects that don't interest you, even about those subjects without which your life would be more pleasant.

The sound standard is 20 seconds. Musical compositions without time limit or any other restriction, on the themes given above, are also accepted. The musical compositions and the sounds will be introduced on the Internet to Florean Museum's web site: http://www.cmc.ro and CDs will be edited.

The musical compositions will be performed by a symphonic orchestra, which plays experimental contemporary art music, at the contemporary art manifestations organized by the Florean Museum. Periodically, the Florean Museum will organize experimental music concerts with sent compositions.

We ask you to send all the correspondence involved in this subject, including the musical compositions on the following address: office@floreanartmuseum.com or

FLOREAN MUSEUM
P.O. BOX 1
Oficiul Postal 9
430510 BAIA MARE
MARAMURES
ROMANIAWORKS

Thornton Alejandro - Cool Music for Cool People - download (please right-click over the "download" link and choose "Save target as...")THE SOUND OF ATTITUDE

The Attitude sound is the Romanian rock group Altar's album

Intro
Intro


Atitudine
Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu te poţi pierde în amănunte infinite şi mărunte
Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu te adânci în vise, în manevre de culise compromise

Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu poţi să crezi în semne
Amăgit de iluzii ce-ţi curg prin vene
Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu te mai ascunde după jocuri de cuvinte infantile...imbecile

Mai e puţină vreme şi se va trage linie
Nu te mai poţi preface că totul merge bine
Ia acum cu mine!!!
Atitudine, hei, hei, strigă cu mine!
Atitudine...
Atitudine, atitudine, atitudine
Strigă, strigă!!!
Attitude
Time is short, much too short
You can't lose yourself in petty infinite trivialities
Time is short, much too short
Don't hollow in dreams, in discredited backstage maneuvers

Time is short, much too short
You cannot believe in signs
Deluded illusions that flow through your veins
Time is short, much too short
Stop hiding behind infantile... stupid puns

It is a short time till the end of the line
You can not pretend that everything is fine
Take it up with me!!!
Attitude, hey, hey, shout with me!
Attitude!
Attitude, attitude, attitude
Shout, shout!!!


Născut învingător
M-am născut, sunt şi voi fi campion
Niciodată nu am fost doar un simplu pion
Adversarii mă provoacă, dar...nici o şansă
Fiindcă lupta-i câştigată înainte să înceapă

Nimic în lumea asta nu-mi dă bătăi de cap
S-o ştie toţi mâncătorii de căcat
Nu sunt o marionetă, îmi voi atinge scopul
Eu fac cărţile şi jocul

Sunt gladiator în arena vieţii
Pot să dau oricui la orice oră lecţii
Dacă ai bulan ieşi la interval
Şi-ţi explic concret ce înseamnă infernal

Arta de a învinge e specialitatea mea
Chiar de ar fi să cad de 7 ori, mă voi ridica
Cuvânt de încheiere pentru orice barosan
Sunt şi voi rămâne întotdeauna number one!

Născut învingător
Am să mă ridic
Născut învingător
Nu mă va opri nimic
Am zis nimic!!
Nimic!!
Born to be a winner
I was born, I am and I'll be a winner
I've never been just a pawn of the game
The enemies challenge me, but... no chance
Because the fight is won before it starts

Nothing in this world bothers me
This is for all the shit eaters to know
I'm not a puppet, I'll achieve my goal
I'm playing the cards and the game.

I'm a gladiator in the life arena
I can teach anyone a lesson at any time
If you have guts you step forward
And I'll give you a practical example of hell

The art of winning is my best card
Even if I fall down 7 times, I shall rise
End speech for any whale
The keyword for any oof bird
I am and I'll always be number one.

Born to be a winner
I shall rise
Born to be a winner
Nothing can stop me
I said nothing!!
Nothing!!


Necenzurat
M-au declarat - „persona non grata”
Au încercat să mă facă să tac
M-au exilat... fiindcă tot ceea ce am spus
Era adevărat
M-am întors pentru că nu am renunţat
Voi rămâne ferm perfect poziţionat
Nu mă las exploatat!
Am fost la fel ca tine, dar am evoluat

Totul a început undeva în trecut
Când cetăţeanul frustrat s-a emancipat
S-a săturat să fie oprimat
A început să protesteze, s-a revoltat

Iritat, regimul a încercat să-i vină de hac
L-au avertizat, au încercat să-l anuleze
Într-un spaţiu limitat
- Acuzat pe nedrept
- Ascultat permanent
- Abordat incorect
- Admirat în secret

Necenzurat!
Fă-mă dacă poţi să tac!
Uncensored
They declared me - “persona non grata”
They tried to make me shut up
They exiled me... because all I said
Was true
I come back cos' I didn't give up
I'll be perfectly, firmly situated
I won't let them exploit me!
I was like you but I evolved.

All of it began sometime in the past
When the frustrated citizen became free
He was fed up of being oppressed
He began protesting, he rebelled

Irritated, the regime tried to knock him down
They warned him, they tried to nullify him
In a limited space
- wrongly Accused
- Permanently listened
- inappropriately Approached
- Secretly Admired

Uncensored!
shut me up if you can


La noi
Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie
Ţara mea de dor fără viitor
Să ai parte de carte
Să iei potul cel mare
„Să moară duşmanii de supărare”

Pe un picior de plai, pe o gură de rai
Dacă munceşti n-ai, dar dacă furi ai
Nivelul de trai scade neîncetat
Deja cu ochiul liber e greu de observat

Deşteaptă-te române şi culcă-te la loc
Eşti ghinionist şi-n viaţă nu ai deloc noroc
În schimb eşti foarte mândru de sloganul tău
„Aşa să ne fie, când ne-o fi mai rău!”

Am întâlnit şi români, toţi nefericiţi
Îşi plângeau de milă că sunt nedreptăţiţi
Singura soluţie demnă de consemnat
O cură naţională intensivă cu prozac

Bine ai venit în România
La noi s-a inventat prostia
Bine ai venit în România
Învaţă gratuit supravieţuirea!

Fii foarte atent şi prinde şmecheria
La noi totul e posibil
Dar să schimbi ceva, e aproape imposibil!...
Eşti liber să taci!
Our Country
What I wish you sweet Romania
My beloved country with no future at all
To get all the knowledge
And hit the big jackpot
„So that the enemies will envy you, all”

Where the hills are slow, where the heaven glows
You work and have nothing, you steal, have it all
Life is tough, gets tougher
But this is not something that's easy to see

Wake up, you, Romanian and go back to sleep
There's bad luck in your life, no good luck at all
But you're proud and say it loud and then say it again
„When things get tough we shall be as we are now”

Yes, I've met Romanians, unhappy they were
Complaining there's no justice for someone like them
The only solution worth to mention here
Intensive cure with prozac for the entire nation

Welcome to Romania
Stupidity was born here
Welcome to Romania
Learn to survive for free!

Be really careful and catch the trick
Everything is possible here
But nearly impossible to change anything!...
You're free to keep quiet!


Realitatea
Tehnologia se întoarce împotriva omului
Creatura împotriva Creatorului
Copilul se ridică împotriva tatălui
Sistemul împotriva organismului

Superman e mort, şi ştiu că nu va învia
E clar că nu mai sunt la modă eroii de mucava
Te crezi Keanu Reeves în Matrix
Cauţi adevărul şi rişti să dai chix

Undeva, cândva cineva te-a creat
Nu pricepi nimic, fiindcă te-ai deconectat
Cauţi alte căi să absorbi energia
Eşti prins în reţeaua – „toxicomania”

Virusul modern al umanităţii
Trebuie să fie controlat, eradicat!
Un ritual real pentru fiecare zi
Poţi învăţa acum cu mine noul mod de a trăi

Cine nu-i cu mine e împotriva mea!
Acceptă, înfruntă – REALITATEA!
Înfruntă – REALITATEA TA!
Realitatea
The technology turns against the humans
The Creature against the Creator
The child rises up against his father
The system against the organization

Superman is dead and I know he won’t revive
It’s obvious that the cardboard heroes are old-fashioned
You pretend to be Keanu Reeves in Matrix
You’re looking for the truth and you are likely to fail.

Somewhere, sometimes, somebody created you
You don’t understand anything, because you’ve disconnected yourself
You look for other ways to absorb the energy
You fall into the trap of - “drug addiction”

The humanity modern bug
Has to be controlled, eradicated!
A real ritual for each day
Now you can learn with me a new way of life
You can learn the new way of living by me

Who’s not with me is against me!
Accept, confront – THE REALITY!
Confront – YOUR REALITY!


Eşti depăşit
Eşti ucigaşul deghizat, ai un zâmbet dezarmant
Un cetăţean respectat, cu un statut de invidiat
Eşti bogat că ai furat, te-ai realizat c-ai înşelat
Tot mai sus ai urcat, că peste alţii ai călcat
Dar neliniştea din tine se măreşte pe zi ce trece
Te goleşte ca pe o conservă de peşte
Paranoia creşte, coşmarul te-ncolţeşte
Te urmăreşte...vrei nu vrei te depăşeşte!

Hei, vrei nu vrei eşti depăşit!
Hei, hei, hei,...eşti depăşit

E mai bine la bal decât să stai în spital
Tratament fatal, 100% virtual
Un mutant îmbunătăţit cu ADN-ul avansat
Sunt o bombă cu ceas, tic-tac, tic-tac
Furia s-a adunat, nu mă face să tac
Sunt un caz clasat, dar încă n-am explodat
Înarmat, dar calculat, terminatorul preferat
Îmbibat şi transformat, cu celule de atac!

Mă ispiteşte un gând total inimaginabil
Incredibil, e aproape intangibil
Iar ca să am un alibi
Cu un gest ireversibil
Introduc programul – „King Kong”
...sunt invincibil...!
You’re overdone
You’re a disguised murderer with a charming smile
An honorable citizen, in an enviable position
You’re rich because you stole; you’re fulfilled because you deceived
You climbed higher and higher stepping on others
But your anxiety increases day by day
It empties you like a fish can
Paranoia spurts, the nightmare is cornering you
It’s following you…you accept it or not it overwhelms you!

Hey, you accept it or not but you’re overwhelmed!
Hey, hey, hey, ...you’re overwhelmed

It’s better to at a ball than in a hospital
Fatal treatment, 100% virtually
An improved mutant with an advanced DNA
I’m a timed bomb clock tick-tock, tick-tock
The anger stories up, don’t make me shut up
I’m classified but I haven’t burst out yet
I’m armed but prudent, the favorite terminator
I’m transformed and full of attack cells!

A totally unthinkable, incredible thought
Is luring me, it’s almost intangible

I introduce the “King-Kong” program
With an irreversible act
To have an alibi
…I’m invincible…!


Se fură
Recunosc orice fals fiindcă eu, eu deţin originalul
Eroii sunt cei ce studiază zilnic manualul
Istoria e scrisă doar de învingători
Lansez o nouă provocare pentru cei cunoscători

Sfârşitul e aproape, iar timpul a trecut
Trebuie să ştii cine eşti, şi ce-ai făcut cu ce-ai avut
Decorul s-a învechit, actorii s-au jertfit
Minus infinit, zero, plus infinit

Eşti deosebit, de aceea eşti urmărit
Vor să ştie tot, tot ce ai trăit
Refuz să dau informaţii
Refuz să distrug revelaţii
Nu voi fi gunoiul societăţii

Atenţie! - Sunt cu ochii pe tine
        - Eşti urmărit
Atenţie! - Vorbesc despre tine
        - Punct ochit, punct lovit
Se fură! - Se fură la greu!
Minus infinit, zero, plus infinit
Sunt din nou aici, nu încerca să mă contrazici!
They steal
I recognize any fake because I hold the original
The heroes are those who study the manual every day
History is written only by the winners
I put forward a new challenge for the connoisseurs

The end is near and the time has passed
You have to know who you are and what you’ve done with what you had
The scenery is obsolete, the actors sacrificed themselves
Minus infinite, zero, plus infinite

You are special, that’s why you’re followed
They want to know everything, everything you experienced
I refuse to give information
I refuse to destroy revelations
I won’t be the society grunge

Pay attention! - They keep an eye on you
        - You’re followed
Pay attention! - They talk about you
        - Shoot a rabbit in the squat
They steal!  - They steal a lot!
Minus infinite, zero, plus infinite
I’m here again, don’t try to thwart me!


Protest
M-am săturat până peste cap
Să stau, să tac şi să înghit rahat
Maniac, obsedat, sunt un teren minat
Coşmarul tău bizar reciclat

Vin după tine, ţine-te bine!
Fă-ţi testamentul, spune o scurtă rugăciune
Sunt violent, agresiv, brutal, letal
Te zdrobesc doar cu privirea într-un mod total!

Sunt o fiară scăpată dintr-o cuşcă îngustă
Am o mască jovială, mă pudrez cu praf de puşcă
Bombă atomică, lavă vulcanică
Să dai ochii cu mine e o trăire profetică

Reprezint vocea străzii, inspirat din viaţă
Rolul meu e sugestiv, sunt o serie unică
Sabia e la mine, mă ridic la luptă
Nu mai înghit nici o pastilă dogmatică!

Protest, protest!
Cu asta adorm, cu asta mă trezesc
Pentru asta m-am născut,
Pentru asta trăiesc!
Protest
I had more than enough I’m fed up
To stay, to keep silent, to eat shit
Obsessed, maniac, I’m a mined field
Spur nightmare, oddly recycled

I’m coming after you, hold on tight
Write your will, say a short prayer
I’m violent, aggressive, brutal, lethal
I’ll totally crush you with one look.

I’m a beast escaped from a narrow cage
I have a breezy mask; I use gun powder on my face
Atomic bomb, volcanic lava
To face me is a prophetic experience.

I represent the voice of the street, inspired from life
My role is suggestive, I am unique
I have the sword, I rise up in battle
I won’t swallow any dogmatic pill anymore

Protest! Protest!
This lulls me to sleep, this wakes me up
I was born for this
I am living for this.


Eşti bun... (dar nu eşti căutat)
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Eşti un fraier incurabil şi un ratat
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Ai inteligenţă, dar cu rabat
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Eşti teleghidat de parcă ai fi hipnotizat
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Eşti clona fără creier a unui retardat
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Eşti băiatul trist şi foarte demodat
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Eşti doar un măscărici, penibil deghizat
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Eşti steaua fără nume, adio pasiune
Eşti bun, dar nu eşti căutat
Nu ai nici un fan, eşti singur în tribune

Eşti analfabet, dar ştii intra pe chat
Toată noaptea ţi-o petreci la cafe internet
Te crezi bestial, de fapt eşti penal
Toată viaţa ţi-o trăieşti într-un mod virtual
Eşti bun, dar nu eşti căutat!
Eşti un erou ratat, nesolicitat!
Identitatea ţi-o creezi din imagini ireale
Înşelat, eşti sclavul iluziilor tale
Te târăşti într-un univers virtual
Nu mai poţi trăi ca un om normal!
You’re good... (but not appreciated)
You’re good but not appreciated
You’re an incorrigible sucker and a failure
You’re good but not appreciated
You have intelligence but with discount
You’re good but not appreciated
You’re masterminded as if you’re hypnotized
You’re good but not appreciated
You’re the clone without brain of a retarded
You’re good but not appreciated
You’re the sad and the very old-fashioned boy
You’re good but not appreciated
You’re only a clown awkwardly disguised
You’re good but not appreciated
You’re the nameless star, good-bye love
You’re good but not appreciated
You haven’t got any fans, you’re alone in the stands.

You’re illiterate but you know how to chat
You spend all night to the internet café
You think that you’re cool but in fact you suck
You spend all your life in a virtual way
You’re good but not appreciated!
You’re a failed hero who’s not in demand!
Your identity is made of unreal images
Deceived you’re the slave of your own illusions
You creep along in a virtual Universe
You can’t live as an ordinary man any more!


Noroi
Ar fi mai bine să taci, vezi ce faci
Una după alta tot o iei între craci
Şi poate că într-o bună dimineaţă
O să-ţi dai seama că eşti cam în ceaţă
Filmul ţi se-agaţă şi dai la raţă
Nu mai ştii ce să mai aştepţi de la viaţă
Nimic! – nu mai are valoare
Dar tu nu mai ai creier să spui că te doare!

Ar fi mai bine să stai, să bei un ceai
Doctorul îţi spune că mai ai doar un High!
Şi poate că într-o dimineaţă
Te trezeşti că doar visezi despre viaţă!
Înverzit de la iarbă, te descoperă
Personajul negativ... o cagulă neagră
„Fac ce vreau, dar ştiu ce fac”
Într-o lume muribundă, e doar un slogan.
~ Vocile îţi spun:
Nu strânge bogăţii, se vor face scrum
~ Vocile îţi spun:
Mergi mai departe, rămâi pe drum
Dar...!
Nu poţi să zbori!
E prea mult noroi!
Mud
You’d better keep silent, be careful
Anyhow you’ll get hit in the crotch
Anyhow you get into a muddle in the lump
And maybe one morning
You’ll realize that you’re shrouded in mist
Your movie mixes up and you throw up
You don’t know what to expect from your life
Nothing!- is valuable anymore
But you have the brains to say that it hurts (you)!

You’d better have a cup of tea
The doctor tells you that you have only one High!
And maybe one morning
You wake up and realize that you’re only dreaming of life!
They discover you the negative character, turned green
„I do all that I want, but I know what I do”
It’s only a slogan in a world at the point of death.
~ The voices tell you:
Do not gather riches, they will turn to ashes
~ The voices tell you:
Move on, stay on road
But...!
You can’t fly!
It is too much mud!


Singur împotriva tuturor
Ridică-te – fă-te auzit
Rezistă – dacă eşti lovit
Ridică-te – timpul tău a venit
Rezistă – nu poţi fi oprit

Singur împotriva tuturor
Eşti singur împotriva tuturor

Nu mai sta – cu capul aplecat
Nu te lăsa – îngenunchiat
Nu mai sta – de parcă ai fi condamnat
Nu te lăsa – în picioare călcat
Alone against everyone
Get up – Make yourself heard
Hang on– if you are hit
Get up – your time has come
Hang on – you can’t be stopped

Alone AGAINST everyone
You’re alone AGAINST everyone

Don’t stay with your head in the ground
do not let - yourself kneed
Do not stay - as if you’re sentenced
Do not allow them – to treat you like dirt


Atitudine (feat Mihnea)
Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu te poţi pierde în amănunte infinite şi mărunte
Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu te adânci în vise, în manevre de culise compromise

Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu poţi să crezi în semne
Amăgit de iluzii ce-ţi curg prin vene
Timpul e scurt, e mult prea scurt
Nu te mai ascunde după jocuri de cuvinte infantile...imbecile

Mai e puţină vreme şi se va trage linie
Nu te mai poţi preface că totul merge bine
Ia acum cu mine!!!
Atitudine, hei, hei, strigă cu mine!
Atitudine...
Atitudine, atitudine, atitudine
Strigă, strigă!!!
Attitude (feat Mihnea)
Time is short, much too short
You can't lose yourself in petty infinite trivialities
Time is short, much too short
Don't hollow in dreams, in discredited backstage maneuvers

Time is short, much too short
You cannot believe in signs
Deluded illusions that flow through your veins
Time is short, much too short
Stop hiding behind infantile... stupid puns

It is a short time till the end of the line
You can not pretend that everything is fine
Take it up with me!!!
Attitude, hey, hey, shout with me!
Attitude!
Attitude, attitude, attitude
Shout, shout!!!